гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
“Урыс теле” программасы расланды

18.1.2008

16 гыйнварда Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов 2008-2010 елларга “Урыс теле” республика максатлы программасын раслау турында указга кул куйды. Бу указ нигезендє Башкортстан Республикасы Хїкўмєтенє “Урыс теле” программасы чараларын вакытында гамєлгє ашыруны тєэмин итў йїклєтелє.
Русия Федерациясе Хїкўмєтенењ “Урыс теле (2006-2010 еллар)” Федераль максатлы программасы турында” 833 санлы карары республика программасын эшлєў їчен нигез булды.

 

Коммуналь хуђалык уњышлы эшли

18.1.2008

Башкортстанда торак-коммуналь хуђалыкка реформа ўткєрў буенча республика программасы гамєлгє ашырыла. Ул халыкка кўрсєтелўче хезмєтлєрнењ нєтиђєлелеген ћєм сыйфатын кўтєрўгє юнєлтелгєн.
Шєћєрлєрдє ћєм районнарда кўп фатирлы йортларга идарє итўнењ яња принциплары кертелє. Ел башына милек хуђаларыныњ 72,4 проценты торак фондына идарє итў юлын сайлап алды. Республикада 195 торак милекчелєре ширкєте оештырылды ћєм эшли, узган ел башыннан алып аларныњ саны 6,2 процентка артты. Хосусыйлаштырылган торак їлеше 83,3 процент тєшкил итте.

 

2007 елда Башкортстан бюджеты ўтєлеше

18.1.2008

Башкортстан Финанс министрлыгы мєгълўматлары буенча 2007 елда республика территориясе буенча Русия Федерациясе бюджет системасына керемнєр (таможня тўлєўлєрен кертмичє) 192 миллиард 642,2 миллион сум кўлємендє бєялєнє. Бу 2006 ел белєн чагыштырганда 32 миллиард 657,2 миллион сумга кўбрєк. Шулардан федераль бюджет ћєм Русиянењ бюджеттан тыш фондлары кеременє (таможня тўлєўлєрен кертмичє) 116 миллиард 536,5 миллион сум ћєм Башкортстан Республикасыныњ тупланган бюджеты кеременє 76 миллиард 105,7 миллион сум кўчерелде.

 

Павел Качкаев — Президент Советында

16.1.2008

Уфа шєћєр округы хакимияте башлыгы Павел Качкаев Русия Федерациясе Президенты карамагындагы урындагы ўзидарєне ўстерў буенча Совет составына кертелде. Билгеле булуынча, 2007 елныњ 2 ноябрендє “Русия Федерациясе Президенты карамагындагы урындагы ўзидарєне ўстерў буенча Совет турында” РФ Президенты Указы кїченє керде. Бу Совет урындагы ўзидарє їлкєсендє дєўлєт сєясєтен камиллєштерў максатында РФ Президенты карамагында оештырылган фикер алышу органы булып тора. Аны туплау їчен ике айга якын вакыт кирєк булды. Совет составы турында указга Владимир Путин Яња ел алдыннан кул куйды ћєм шушы кїннєрдє ул Русия Президентыныњ рєсми сайтында басылды.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика