гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Ил килєчєге їчен мїћим чара

27.2.2008

Соњгы елларда заман технологиялєре тормышыбызга ныклап ўтеп керє. Єлеге юнєлештє Русиянењ беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев ђитєкчелегендє гамєлгє ашырылучы “Мєгариф” гомумдєўлєт проекты кысаларында башкарылган эшнењ, компьютерлар белєн кызыксынучылар арасында ўткєн бєйгелєрнењ дє їлеше зур. Башкортстанда барган мєгълўмат технологиялєре буенча «Яшьлєр ћєм дїнья» республика яшьлєр конкурсы да зур єћємияткє ия.

 

Бєйрєм белєн котладылар

26.2.2008

23 февральдє Русия Федерациясе Президенты
В. В. Путин Башкортстан Республикасы Президенты
М. Г. Рєхимов исеменє Ватанны саклаучылар кїне белєн тєбриклєў ђибєрде.
Дєўлєт башлыгыныњ тєбриклєвендє болай диелє:
“Хїрмєтле Мортаза Гобєйдуллович!
Сезне Ватанны саклаучылар кїне белєн чын кўњелдєн тєбриклим. Бу бєйрєм бездє хаклы рєвештє бїтенхалык бєйрєме булып исєплєнє, чїнки Русиядє хєрби хезмєткє ћєрвакыт ихтирам белєн караганнар. Є корал куєте ћєм даны Русия дєўлєте бїеклегенењ аерылгысыз їлеше булды ћєм булып кала.

 

Ватанны саклаучылар кїне белєн!

23.2.2008

Кадерле армия ћєм флот ветераннары!
Русия Кораллы Кїчлєренењ хїрмєтле яугирлєре!
Бу кўренекле кїндє без кулына корал тотып Туган илебезнењ иминлеге ћєм тыныч тормышы сагында торучы, Ватаныбызныњ азатлыгын ћєм бєйсезлеген саклап батырлык ћєм кыюлык, каћарманлык ћєм фидакарьлек кўрсєткєн кешелєрне хїрмєтлибез. Кешелек дїньясын коткарган Бїек Ватан сугышы ветераннары, локаль сугыш хєрєкєтлєрендє катнашучылар алдында тўбєнчелек белєн баш иябез. Ђємгыять бўген ўзенењ хєрби бурычын намус белєн ўтєгєн барлык ватандашларыбызныњ изге истєлегенє ихтирам кўрсєтє.

 

Казначейлык ђитєкчесе Уфага килде

22.2.2008

Кичє Республика йортында Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов Федераль казначейлыкныњ Башкортстан Республикасы буенча идарєсе тїзелўнењ 10 еллыгына багышланган чараларда катнашу їчен Уфага килгєн Федераль казначейлык ђитєкчесе Р. Е. Артюхин белєн эшлекле очрашу ўткєрде.
Дєўлєт финансларына идарє итўнењ нєтиђєлелеген арытаба кўтєрў, федераль бюджет средстволарыныњ максатлы файдаланылуына контрольлек итў мєсьєлєлєре тикшерелде.
Єњгємє башында М. Г. Рєхимов Р. Е. Артюхинны ћєм Федераль казначейлыкныњ республика буенча идарєсе ђитєкчесе Р. А. Скворцованы ведомство тїзелўнењ 10 еллыгы белєн котлады.
— Федераль казначейлыкныњ республика идарєсе нєтиђєле эшли, ул яхшы исєптє тора. Безнењ арада эшлекле мїнєсєбєтлєр урнашты, бу безгє кўпчелек икътисади ћєм социаль бурычларны хєл итўдє ярдєм итє, — диде республика башлыгы.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика