гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Безнењ юл — бердємлеккє ћєм ўзара ањлашуга омтылу

14.3.2008

13 мартта Уфа шєћєрендє Башкортстан Республикасыныњ дўртенче чакырылыш Дєўлєт ђыелышы-Корылтайныњ беренче утырышы булды.
Утырышны, Башкортстан Республикасы Конституциясенє ярашлы, Бердєм республика округы, “Бердєм Русия” Бїтенрусия сєяси партиясе буенча Башкортстан Республикасы Дєўлєт ђыелышы-Корылтайныњ ињ їлкєн депутаты Р. Т. Бикбаев ачты. Ўзенењ кереш сўзендє ул депутатларны республика дєўлєт хакимиятенењ ињ югары законнар чыгару органына сайланулары белєн котлады.

 

Ишелў сєбєплєрен комиссия тикшерє

13.3.2008

8 мартта Башкортстанныњ кињкўлєм мєгълўмат чаралары Уфаныњ “Кїньяк” микрорайонында урнашкан ике катлы машиналар кую урыныныњ тўбєсе ишелўе, анда булган машиналарныњ сытылуы турында хєбєр иткєн иде. Кичє Уфа шєћєренењ Инвестиция-тїзелеш комитеты баш инженеры Рєфис Галикєев, “Башкиргражданпроект” оешмасыныњ техник директоры Андрей Плакс, 10нчы тїзелеш идарєсенењ баш инженеры Михаил Старцев ћєм башкалар бу уњайдан журналистлар белєн очрашты ћєм ђимерелўнењ сєбєплєре, объектта башланган тергезў эшлєренењ барышы турында сїйлєде.
— Белўегезчє, авария 8 мартта иртєн булды. Аныњ сєбєплєрен єлегє тїгєл генє билгелєў мїмкин тўгел. Монда берничє фактор хєлиткеч роль уйнаган. Бєлки тїзелеш эшлєре барышында хаталар ђибєрелгєндер. Файдаланылган материалларныњ сыйфатын тикшерў мїћим. Авариянењ сєбєплєрен ачыклау їчен Уфа шєћєр округы хакимияте башлыгы карары белєн махсус комиссия тїзелде. Аны Киров районы хакимияте башлыгы Азамат Сєгыйтов ђитєкли, — диде ињ тєўдє Рєфис Галикєев.

 

Сайлау нєтиђєсе игълан ителде

12.3.2008

РФ Ўзєк сайлау комиссиясе Дмитрий Медведевны рєсми рєвештє Русия Президенты буларак игълан итте. “Русия Федерациясе Президентын сайлау нєтиђєлєре турында”гы карарга ярашлы рєвештє, “Русия Федерациясе Ўзєк сайлау комиссиясенењ 2008 елныњ 7 мартындагы Русия Федерациясе Президентын сайлау нєтиђєлєре турындагы протоколына караганда, тавыш бирўдє 74746649 сайлаучы катнашкан; РФ Президенты вазыйфасына теркєлгєн кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев 52530712 тавыш алган. Бу тавыш бирўдє катнашкан сайлаучыларныњ 70,28 процентын тєшкил итє”, диелє документта.

 

Кызыл Ярда Масленицаны бєйрєм иттелєр

11.3.2008

Уфа районыныњ “Кызыл Яр” урыс тарихи-мєдєни ўзєгендє V республика Масленица бєйрєме узды.
Кыњгыраулар чыњлавы бєйрємнењ башлануы турында хєбєр итте. Їчєр ат ђигелгєн чаналар авыл буйлап ђилдереп ўтте, махсус кыстап йїрўчелєр ћєм ђырчы-музыкантлар кунакларны шушы матур бєйрємдє катнашырга чакырды.
Авылныњ ўзєк урамында ярминкє оештырылган иде — биредє тїрле азык-тїлек сатып алырга, урыс халкы аш-суы белєн сыйланырга мїмкин иде. Шунда ук самавыр кайнап утыра, авыл халкы да, кунаклар да рєхєтлєнеп сыйланды, кайнар чєй эчте.
Чара кунаклары арасында Хїкўмєт Премьер-министры урынбасары, мєдєният ћєм милли сєясєт министры Илдус Илешев, Башкортстан Урыслар соборы Башкарма комитеты рєисе, физик культура, спорт ћєм туризм министры Владимир Самородов та булды.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика