гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Р. Р. Сєхєбетдинов — Башкортстанныњ Санкт-Петербургтагы вєкиле

2.4.2008

Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимовныњ 2008 елныњ 31 мартындагы боерыгы нигезендє Башкортстанныњ Санкт-Петербург шєћєрендєге вєкиле итеп Риф Рєис ул Сєхєбетдинов тєгаенлєнде.
Р. Р. Сєхєбетдинов 1955 елныњ 9 декабрендє Уфа шєћєрендє туган. Югары белемле — очучыларныњ Сызрань югары хєрби авиация училищесын, Ю. А. Гагарин исемендєге хєрби-ћава академиясен тємамлаган.
1973-2003 елларда Кораллы Кїчлєрдє хезмєт итє. Хезмєтен Русиядє, Монголиядє, Тађикстанда ўтє, Єфганстан Республикасындагы сугыш хєрєкєтлєрендє, Тађикстанда тынычлык урнаштыру миссиясендє, Тїньяк Кавказдагы террорга каршы операциядє катнаша.

 

Чик буе гаскєрлєре Башкортстан егетлєренє мохтађ

1.4.2008

Кичє Республика йортында Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов Русия Федераль иминлек хезмєтенењ Чик буе хезмєте ђитєкчесе урынбасары, генерал-лейтенант В. Н. Стрельцов белєн республикада “Чик буе — намус, бурыч, Ватан” акциясен ўткєрў барышын тикшерде.
В. Н. Стрельцов бу акциянењ Чик буе гаскєрлєренењ 90 еллыгына — Русиядє 28 майда билгелєнўче Чик буе хезмєткєрлєре кїненє багышлануы турында сїйлєде. “Чик буе — намус, бурыч, Ватан” акциясенењ тїп максаты — илебез халкын, бигрєк тє яшьлєрне, дєўлєт чиген саклау эше белєн таныштыру, лаеклы яшьлєрне чик буе хезмєтенє ђєлеп итў. Акция программасында — студентлар белєн очрашулар, матбугат конференциялєре, кўргєзмєлєр, чик буе органнарына хєрби хезмєткє кабул итў тєртибе буенча консультациялєр бирў.

 

Марсио Барбоза белєн очрашу

29.3.2008

Пєнђешємбе кїнне ЮНЕСКОныњ штаб-квартирында Хїкўмєт Премьер-министры Рафаэль Байдєўлєтовныњ ЮНЕСКО Генеральный директорыныњ беренче урынбасары Марсио Барбоза белєн очрашуы булды.
— Єњгємє вакытында без булачак хезмєттєшлегебезнењ кўп кенє юнєлешлєрен тикшердек, — диде Марсио Барбоза єфєнде. — Мин Башкортстанныњ мєгариф системасын ўстерў башлангычы белєн чыгыш ясавына аеруча кызыксыну ћєм канєгатьлєнў белдерєм. Бу ЮНЕСКО їчен Башкортстаннан їйрєнє алырлык їлкє булып тора, арытаба бу тєђрибєне башка иллєр белєн уртаклашырга мїмкин.
Марсио Барбоза социаль кўнегў ћєм тїрле дини конфессия вєкиллєренењ аралашуында республиканыњ уњышлары турында дїнья ђємєгатьчелеге яхшырак белергє тиеш, дип белдерде.

 

Парижга сєфєр дєвам итє

28.3.2008

Чєршємбе кїнне Башкортстан рєсми делегациясе єгъзалары Сент-Женевьев-де Буа зиратында бїек биюче Рудольф Нуриевныњ каберенє чєчкєлєр салды. Бу зиратта Рудольф Нуриев 1993 елныњ гыйнварында ђирлєнгєн. Быел бїек балет остасына 70 яшь тулган булыр иде. Дїньякўлєм танылган якташыбызныњ туган ђире Башкортстанда 14 ел инде Рудольф Нуриев исемендєге Халыкара балет сєнгате фестивале ўтє. Уфа хореография училищесы да аныњ исемен йїртє. 17 мартта, якташыбызныњ туган кїнендє, Башкорт дєўлєт опера ћєм балет театрында биюченењ барельефына чєчкєлєр салынды ћєм “Сильфида” спектакле кўрсєтелде.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика