гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Путин Русия халкы белєн кала

7.5.2008

Мєгълўм булуынча, бўген Мєскєўдє, Кремльнењ Зур залында Дмитрий Медведевныњ Русия Президенты вазыйфасына керешў тантанасы уза. Ягъни илне Владимир Путин ђитєклєгєн сигез еллык чор тємамланып, бўгеннєн яња — Дмитрий Медведев дєвере башлана. Ул нинди булыр? 2 мартта узган сайлауларда кўпчелек тавыш белєн Дмитрий Медведев їчен тавыш биргєн кўпмиллионлы Русия халкыныњ ышанычы акланырмы? Гомумєн, Русиянењ дєўлєт сєясєте кайсы юнєлештє ўсеш алыр? Бу сораулар бўген ћєр русиялене борчый, хафаландыра.
Бу ањлашыла да. 90нчы елларда кїрчеккє терєлгєн, баш чыкмаслык бурычка чумып тезлєнгєн ил Владимир Путин ђитєкчелек иткєн чорда акрынлап аякка басты, дїнья кўлємендє єўвєлге данын кайтарып алуга иреште, бїлгенлектєн сулышы кысылган халык, нићаять, иркен тын алып яши башлады.

 

Президент Путинныњ соњгы рейтингы бик югары

6.5.2008

Владимир Путинныњ дєўлєт башлыгы вазыйфасында торуыныњ соњгы чорына ања ышаныч рейтингы ињ югары ноктасына — 84,7 процентка ђитте. “Башкирова и партнеры” компаниясе тарафыннан ўткєрелгєн социологик тикшеренў нєтиђєлєре шундый.
Владимир Путин Русия Президенты вазыйфасында торган дєвердє бу компания Русия ђємгыятенењ дєўлєт башлыгына ышанычы рейтингын кўзєтеп торды. Билгеле булуынча, иртєгє Кремльдє Русиянењ сайлап куелган Президенты Дмитрий Медведевныњ инаугурациясе була. Шушы вакыйга алдыннан “Башкирова и партнеры” компаниясе тикшеренў ўткєрде. Аныњ барышында РФ Президенты Владимир Путинга ышаныч турында соњгы сорау ћєм яња сайланган Дмитрий Медведевка ышаныч турында беренче тапкыр сорау бирелде.

 

Людмила ЗЫКИНА: "Республика ђитєкчелегенењ ветераннарга мїнєсєбєте сокландыра"

3.5.2008

1 майда Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов СССРныњ халык артисткасы, легендар ђырчы Л. Г. Зыкина белєн “Россия” Дєўлєт академик ансамбленењ Беренче май бєйрєменє багышланган концертында чыгышыннан соњ чєй артында єњгємєлєште.
М. Г. Рєхимов Людмила Зыкинага концерты їчен ихлас рєхмєт белдерде, аныњ чыгышларын тыњлаучыларныњ ћєрвакыт ђылы кабул итўен билгелєде.
— Сезгє, Людмила Георгиевна, Уфада ветераннар алдында матур концерт биргєнегез їчен рєхмєт. Сез матур да, дєртле дє. Ђырларыгыз, иђатыгыз Русия халкына онытылмас шатлык китерє. Сезнењ тавышыгыз — тоташ бер дєвернењ чагылышы ул. Без Сезне чын кўњелдєн яратабыз, — диде Президент.

 

Яња корылма эшкє кушылды

2.5.2008

29 апрельдє Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов Уфа районыныњ “Алексеевка” совхозында газ-турбина энергия корылмасын эшкє кушуда катнашты ћєм авыл хуђалыгы предприятиесенењ яшелчє ћєм ђилєк-ђимеш культураларын ўстерўдє яња технологиялєрне кертў тєђрибєсе белєн танышты.
Эшкє кушылган 10 МВт куєтле газ-турбина энергия корылмасы, белгечлєрнењ сўзлєренє караганда, совхозны арзанлы электр энергиясе белєн тєэмин итє ала. Бу корылманы Уфаныњ “Мотор” предприятиесе “Башкирэнерго” белєн берлектє УМПОда ђитештерелўче “МиГ-21” хєрби самолеты двигателе нигезендє эшлєгєн.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика