гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Башкортстанга инвестициялєр артачак

15.7.2008

14 июльдє Республика йортында Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов РФ Дєўлєт думасы депутаты, Русия тїбєк банклары ассоциациясе президенты А. Г. Аксаков белєн очрашу ўткєрде.
Очрашуда икътисадка ћєм социаль їлкєгє инвестициялєрне ђєлеп итў максатында Тїбєк банклары ассоциациясе белєн республиканыњ ўзара бєйлєнеше турында сўз барды. А. Г. Аксаков авыл хуђалыгы, тїзелеш тармагы, медицинаныњ їстенлекле юнєлешлєрендєге инвестицион проектларны гамєлгє ашыру їчен Русия банкларыныњ республикага килўенє булышлык итєргє ниятлєвен белдерде.

 

Почта хезмєткєрлєре кїне белєн!

12.7.2008

Почта элемтєсенењ хїрмєтле хезмєткєрлєре ћєм ветераннары!
Сезне ћїнєри бєйрємегез белєн чын кўњелдєн тєбриклим!
Почта хєзерге югары технологиялєр гасырында да ињ арзанлы ћєм ышанычлы элемтє чараларыныњ берсе булып кала. Ул ђємгыятьнењ социаль-икътисади ўсешендє мїћим роль уйный.
Федераль почта элемтєсенењ Башкортстан Республикасы идарєсе — бу їлкєдє тїп оператор. Сез халык ћєм малтабарлар ђємгыяте тарафыннан талєп ителгєн почта хезмєтлєрен актив кињєйтєсез, аларныњ сыйфатын яхшырту буенча максатка юнєлешле эш алып барасыз, яња мєгълўмати технологиялєр кертєсез. Ул югары ђитештерў кўрсєткечлєренє ирешўгє булышлык итє. 2007 елда предприятиенењ элемтє хезмєтлєре кўрсєтўдєн алган кереме чирек їлешкє диярлек артты. Тїп фондларны инвестициялєўгє бер елда 112 миллион сум чамасы акча юнєлтелде.

 

Парламент язгы сессиягє йомгак ясады

11.7.2008

10 июльдє Башкортстан Республикасыныњ дўртенче чакырылыш Дєўлєт ђыелышы-Корылтайныњ бишенче утырышы булды. Утырыш эшендє Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов катнашты.
Кїн тєртибенє ярашлы рєвештє, “Республика башкарма власть органнары тарафыннан Башкортстан Республикасыныњ балалы гаилєлєргє социаль ярдєм турындагы законнарын гамєлгє ашыру турында” дигєн темага “Парламент сєгате” парламент эшенењ беренче мєсьєлєсе булды. Депутатлар Хїкўмєт Премьер-министры урынбасары Ф. Є. Ямалтдинов белдерўен тыњлады.
Аннары Уфа шєћєре ћєм республика районнарыныњ аерым суд участокларыныњ мировой судьялары сайланды.

 

Русия Федерациясе Президенты Д. А. Медведевка Башкортстан Республикасы Дєўлєт ђыелышы-Корылтай депутатларыныњ мїрєђєгате

11.7.2008

Хїрмєтле Дмитрий Анатольевич!
Коррупция белєн планга ярашлы кињ кўлємле кїрєш, шушы кире кўренештєн азат ђємгыять тїзў Русия ўсешенењ хєзерге чорында ињ мїћим бурычларныњ берсе булып тора. Башкортстан Республикасы Дєўлєт ђыелышы-Корылтай, хїрмєтле Дмитрий Анатольевич гражданнарныњ дєўлєткє ышанычын какшатучы шушы явызлыкны тамырыннан бетерўгє юнєлтелгєн тырышлыгыгызны ћєм тєкъдимнєрегезне тулысынча яклый.
Республика парламенты фикеренчє, коррупция белєн кїрєш даими тїс алырга, нигезен ћєр вазыйфалы кешегє талєплєрне арттыру тєшкил иткєн дєўлєт сєясєтенењ їстенлекле юнєлешлєренењ берсенє єйлєнергє тиеш.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика