гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
М. Г. Рєхимов отставкага китте

17.7.2010

15 июльдє Русия Федерациясе Президенты Д. А. Медведев ўзенењ Сочидагы “Бочаров ручей” резиденциясендє Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимовны кабул итте. Очрашуда Русия Президенты Башкортстан Президентыныњ отставкасын кабул итте.
Дєўлєт башлыгы Башкортстан Президенты вазыйфасында эшлєгєн ћєм республиканыњ социаль-икътисади ўсешенє зур шєхси їлеш керткєн ћєм федератив мїнєсєбєтлєрне ўстергєн їчен М. Г. Рєхимовка рєхмєт белдерде.
— Сезнењ ђитєкчелектє Башкортстан озак вакытлар ўсеш алды ћєм бўген ул тоташ алганда яхшы ўсешкєн, югары тормыш дєрєђєсенє ирешкєн республика — Русия Федерациясе субъекты, — диде Д. А. Медведев.
Русия Президенты сўзлєренє караганда, М. Г. Рєхимов Башкортстанга бик катлаулы елларда ђитєкчелек итте. “Бўген, хєтта кризиска да карамастан, бар да яхшы. Ємма 90нчы елларда бик катлаулы булды”, — диде дєўлєт башлыгы. Ињ авыр ўсеш юлларын булдырмый калуда да М. Г. Рєхимовныњ їлеше булуын єйтте ул.

 

Указ
Башкортстан Республикасы Президенты вазыйфасын вакытлыча башкару турында

17.7.2010

1. Русия Федерациясе Президентыныњ 2010 елныњ 15 июлендєге “Башкортстан Республикасы Президенты вєкалєтлєрен вакытыннан алда туктату турында” 910нчы санлы Указын ўтєў максатында Башкортстан Республикасы Президенты вазыйфасын вакытлыча ўти башлыйм.
2. Башкортстан Республикасы Президенты Хакимиятенє Башкортстан Республикасы Президенты вазыйфасын вакытлыча башкаручыныњ эшчєнлеген тєэмин итєргє.
3. Бу Указ кул куелган кїннєн кїченє керє.
Башкортстан Республикасы Президенты
вазыйфасын вакытлыча башкаручы Р. Хємитов.

 

Êîñìîíàâòèêà ôåäåðàöèÿñåííºí ðºõìºò õàòû

16.7.2010

Áàøêîðòñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòû Ì. Ã. кõèìîâ èñåìåíº Ðóñèÿ Êîñìîíàâòèêà ôåäåðàöèÿñå ïðåçèäåíòû, èêå òàïêûð Ñîâåòëàð Ñîþçû Ãåðîå, ÑÑÑÐ î÷ó÷û-êîñìîíàâòû Â. Â. Êîâàëåíîêòàí õàò êèëäå. Óë õàòòà Þ. À. Ãàãàðèííûœ èžàíãà î÷óûíà 50 åë òóëóíû áºéðºì èò¢íå ºçåð뺢 êûñàëàðûíäà Áàøêîðòñòàíãà ñºôºðåíäº ¢çåí êàáóë èòêºí ¿÷åí ðºõìºò áåëäåðº. Àíäà áîëàé äèåëº:
“Õ¿ðìºòëå Ìîðòàçà Ãîáºéäóëëîâè÷!
Ѻôºð âàêûòûíäà áåç㺠ðåñïóáëèêàíûœ àýðîêîñìèê ýøëºíìºëºð áåëºí áºéëå ïðåäïðèÿòèåëºðå žºì îåøìàëàðû èòºê÷åëºðå, Óôàíûœ þãàðû óêó éîðòëàðû ïðåïîäàâàòåëüëºðå, àñïèðàíòëàðû žºì ñòóäåíòëàðû áåëºí î÷ðàøóëàð ¢òêºð¢, øóëàé óê Ðóñèÿ Êîñìîíàâòèêà ôåäåðàöèÿñåíåœ Áàøêîðòñòàí ò¿áºê á¢ëåê÷ºñå îôèñûí à÷ó ì¿ìêèí áóëäû.

 

ДОСААФныњ республика бўлекчєсе Русиядє лаеклы урында

15.7.2010

Кичє Русия Президенты Хакимияте ђитєкчесе Сергей Нарышкин видеоконференция режимында илебез гражданнарын кабул итте. Видеокињєшмєдє Башкортстан Президенты Мортаза Рєхимов ћєм Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев катнашты.
Уфада яшєўче 10нчы сыйныф укучысы Рафаэль Зарипов Башкортстан ДОСААФы карамагындагы ике тапкыр Советлар Союзы Герое Муса Гєрєев исемендєге аэроклубны тергезў ћєм яња авиация техникасы сатып алуга, аны матди-техник яктан тєэмин итўгє їстємє акча бўлў турында мєсьєлє белєн мїрєђєгать итте.
Сергей Нарышкин бу сорауны Башкортстан Президентына бирде ћєм бу проблеманы хєл итўдє республика нинди ярдєм кўрсєтўе турында сїйлєвен сорады.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика