гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Эшлекле мїнєсєбєтлєр ныгый

13.11.2008

Кичє Республика йортында Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов Нидерландиянењ VDL концерныныњ беренче вице-президенты Маринус Фармелен белєн эшлекле очрашу ўткєрде. Машиналар эшлєў їлкєсендє элемтєлєрне арытаба ўстерў мєсьєлєлєре тикшерелде.

 

Ћїнєри бєйрємегез белєн!

12.11.2008

Хїрмєтле профсоюз лидерлары!
Профсоюз хєрєкєтенењ кадерле ветераннары!
2008 елныњ 12 ноябре — республика профсоюзлары тормышында мїћим кїн. Яња ћїнєри бєйрєм — Башкортстан Республикасында Профсоюз хезмєткєрлєре кїне билгелєп ўтелє башлаячак. Нєкъ шул кїнне 60 ел элек Уфада ВЦСПСныњ XIX пленумыныњ республикаларда, крайларда ћєм їлкєлєрдє профсоюзларныњ союзара территориаль органнарын тергезў турындагы карарын ўтєгєн профсоюзларныњ I Башкортстан їлкє союзара конференциясе ўткєн.

 

Ђємгыять тотрыклылыгына хезмєт итє

12.11.2008

Русия Саклык банкыныњ хїрмєтле хезмєткєрлєре ћєм ветераннары!
Русия Саклык банкы финанс базарында хаклы рєвештє алдынгы урыннарныњ берсен били. Ул миллионлаган кешене ћєм дистєлєгєн мењ предприятиене хезмєтлєндерє, сєнєгать, авыл хуђалыгы, иђтимагый тормышныњ барлык їлкєлєренењ ўсешенє зур ярдєм кўрсєтє.

 

Факультетта — дўртенче чыгарылыш

11.11.2008

Административ ўзгєртеп корулар, муниципаль реформаны оештыру їчен кирєкле кадрлар белєн тєэмин итў кысаларында ћєм Президент М. Г. Рєхимовныњ “Башкортстан Республикасында 2004-2007 елларга урындагы ўзидарєне камиллєштерў чаралары исемлеге турында” Указын ўтєў йїзеннєн Дєўлєт хезмєте ћєм идарє итў академиясендє дєўлєт ћєм муниципаль хезмєткєрлєрне кабаттан ћїнєри єзерлєў факультеты оештырылган иде.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика