гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Наркополицейскийлар эшкє йомгак ясады

24.7.2010

Кичє Уфада Русиянењ наркотиклар єйлєнешенє контрольлек итў Идел буе федераль округы хезмєтенењ тїбєк оператив кињєшмєсе ўтте. Анда агымдагы елныњ беренче алты аенда оператив-хезмєт эшчєнлегенє йомгак ясалды. Башкортстан Президенты исеменнєн кињєшмєдє катнашучыларны ђємєгать хєвефсезлегенењ ведомствоара советы секретаре Александр Шабрин сєламлєде. Кињєшмєне Русиянењ наркотиклар єйлєнешенє контрольлек итў хезмєте директоры урынбасары Олег Сафонов алып барды.
Кињєшмєдє катнашучылар Идел буе федераль округында Наркотиклар єйлєнешенє контрольлек итў хезмєтенењ проблемалары буенча фикер алышты, алар башка хокук саклау органнары белєн хезмєттєшлек итўгє зур игътибар бўлде. Башкортстан буенча эчке эшлєр министры Игорь Алешин ћєм Ђєзаларны ўтєтў федераль хезмєтенењ Башкортстан буенча баш идарєсе начальнигы Виктор Шалыгин (аларны “Наркоконтроль органнарына булышлык иткєн їчен” медале белєн бўлєклєделєр), шулай ук Башкортстан Прокуратурасы каршында тикшерў комитеты ћєм суд системасы хезмєткєрлєре тєђрибєлєре белєн уртаклаштылар.

 

Єлегє керем чыгымны капламый

23.7.2010

2010 елныњ 1 июленє бюджет ўтєлеше

Башкортстан Республикасыннан быелныњ беренче яртысында Русия Федерациясенењ бюджет системасына таможня тўлєўлєрен исєпкє алмыйча барлыгы 110 миллиард 158,2 миллион сум акча ђыелды. Бу 2009 елныњ шушы чорындагы белєн чагыштырганда 11 миллиард 655,6 миллион сумга яки 11,8 процентка кўбрєк.
Русия Федерациясенењ федераль бюджетына ћєм бюджеттан тыш дєўлєт фондларына быелныњ гыйнвар-июнендє кергєн акча узган елныњ шушы чорындагы белєн чагыштырганда 14 миллиард 243,6 миллион сумга яки 27,9 процентка артты, Башкортстан Республикасыныњ берлєштерелгєн бюджетына кергєн акча 2 миллиард 588 миллион сумга яисє 5,5 процентка кимеде.

 

Казага тарыганнарга — яња йортлар

23.7.2010

5 июньдє Учалы районыныњ Ураз авылында янгын булды ћєм 9 шєхси хуђалыкныњ йорт-ђире тємам юкка чыкты, янє їч ихатада каралты-кура янды. Барлыгы 19 кеше (6сы балалар) урамда калды.
Янгын сўндерў подразделениесе, эчке эшлєр органнары, горгаз, район электр челтєрлєре ћєм башка предприятиелєр хезмєткєрлєренењ ђитезлеге ћєм кыюлыгы, оператив хєлне дїрес бєялєве нєтиђєсендє якын-тирєдєге 44 ихатаны зыян китермичє саклап калу мїмкин булды.
Исєплєўлєр буенча, каза кўргєн ихаталарда йорт-каралты тергезў їчен 6 миллион сум акча кирєк иде, бу средстволар республика бюджетыннан бўленде. Район хакимияте башлыгы кўрсєтмєсе буенча, яња йортларны салу їчен ђаваплы предприятие ћєм оешмалар билгелєнде.

 

Безнењ альпинистлар олы юлга чыга

23.7.2010

Башкортстан альпинистлары экспедициясе Кыргызстанга китєчєк. Алар Ђињў тау тўбєсенє менєргє, анда Бїек Ђињў ћєм республика флагларын урнаштырырга ниятли. Бу акция Бїек Ђињўнењ 65 еллыгына багышлана.
— Без моныњ белєн ата-бабаларыбызныњ батырлыгын онытмавыбыз ћєм хїрмєтлєп искє алуыбыз, алар белєн горурлануыбыз турында єйтергє телибез, — диде проект ђитєкчесе Андрей Иванюта.
Экспедиция составында 18 кеше, алар арасында альпинизм буенча спорт мастерлыгына тугыз кандидат. Аларныњ 7 мењ метр биеклекне алу тєђрибєсе бар, є Ђињў тау тўбєсе дињгез їслегеннєн 7439 метр биеклектє урнашкан.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика