гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Хїрмєтле ватандашлар!

24.12.2008

Быел — Башкортстан Республикасы Конституциясенењ юбилей елы. Безнењ Тїп Законыбыз 15 ел элек кабул ителгєн иде.
Зур ўзгєрешлєр чорында республиканы хокукый дєўлєт, Русиянењ икътисади ўсеш алган ћєм сєяси яктан тотрыклы тїбєге буларак формалаштыру їчен Конституция законлы нигез булды.
Кеше ћєм гражданныњ хокукларын ћєм иреклєрен тєэмин итўдє ул югары халыкара талєплєргє ђавап бирє. Аныњ нигезендє бўгенге дєўлєт власте органнары формалашкан, урындагы ўзидарє камиллєшє, законнар чыгаруныњ ўсеш алган системасы булдырылган.

 

Бєйрємнєр алдыннан халык иминлегенє игътибар кїчєя

24.12.2008

Кичє Республика йортында Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов рєислегендє республиканыњ террорчылыкка, наркотикларга ћєм коррупциягє каршы комиссиялєре утырышлары ўтте

Террорчылыкка каршы комиссия утырышында Яња ел ћєм Раштуа бєйрємнєре чорында куркынычлы объектларны, тормышны тєэмин итў объектларын ћєм халыкны террорчылыктан саклау чаралары каралды. Эре сєўдє-кўњел ачу комплексларыныњ ћєм базарларныњ террорчылыктан саклану дєрєђєсе, аларныњ саклану-янгын сигнализациясе ћєм шєхси саклану чаралары белєн тєэмин ителўе тикшерелде. Бу мєсьєлє буенча Башкортстан Республикасыныњ эчке эшлєр министры И. В. Алешин, Русия Федераль иминлек хезмєтенењ Башкортстан буенча идарєсе начальнигы И. В. Черноков ћєм Русия Гадєттєн тыш хєллєр министрлыгыныњ Башкортстан буенча Баш идарєсе начальнигы М. Ш. Мєћєдиев чыгыш ясадылар.

 

Инвалидлар эшлєре буенча совет

23.12.2008

Русия Президенты Дмитрий Медведев инвалидларны социаль яклау їлкєсендє дєўлєт сєясєтен гамєлгє ашыру максатында “Инвалидлар эшлєре буенча Русия Федерациясе Президенты каршындагы совет турында” Указга кул куйды, дип хєбєр итє Кремльнењ матбугат хезмєте.
Совет турында положениедє, ул Русия Федерациясендє инвалидлык ћєм инвалидлар проблемаларын хєл иткєндє федераль дєўлєт власте органнарыныњ, Русия субъектлары дєўлєт власте органнарыныњ, урындагы ўзидарє органнарыныњ, ђємєгать берлєшмєлєренењ, фєнни ћєм башка оешмаларныњ килешеп эшлєвен ћєм ўзара бєйлєнешен тєэмин итў буенча дєўлєт башлыгы вєкалєтлєрен тормышка ашыруга булышлык итўче фикер алышу органы булып тора, дип кўрсєтелє.

 

Энергетика комплексыныњ хїрмєтле хезмєткєрлєре ћєм ветераннары!

20.12.2008

Сезне ћїнєри бєйрємегез — Энергетиклар кїне белєн ихлас котлыйм!
Республика энергетиклары ђитмеш биш елдан артык инде заман белєн беррєттєн атлый. Яња энергетика объектлары актив тїзелде, куєтлєр ўзгєртеп ћєм яњартып корылды. Бўгенге буын белгечлєренењ ињ яхшы традициялєрне дєвам иттерўе куанычлы. Аларныњ фидакарь хезмєте нєтиђєсендє Башкортстан энергия холдингы — илнењ ињ эре ћєм алга киткєн энергосистемалары исєбендє.
“Башкирэнерго” ачык акционерлар ђємгыяте илдє беренчелєрдєн булып кїзге-кышкы чорга єзерлек паспортын ала, республика икътисадыныњ ышанычлы эшен, миллионнарча кешелєр тормышын ћєм иминлеген тєэмин итє. Агымдагы елныњ 11 аенда 21 миллиард 800 миллион киловатт-сєгатьтєн артык электр энергиясе эшлєп чыгарылды, 24,5 миллион гигакалория ђылылык ђибєрелде.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика