гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Халык турында хєстєрлек ћєр кешегє игътибардан башлана

30.12.2008

Яња ел алдыннан Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев журналистлар белєн очрашты ћєм аларныњ сорауларына ђавап бирде

Гаилєгє социаль ярдєм елыныњ бер ўзенчєлеген Раил Салих улы бик кўп социаль мєсьєлєлєрне хєл итўдє, атап єйткєндє, кўп балалы гаилєлєргє игътибар артуда, пособиелєр кўлєме кўтєрелўдє кўрє. Республикада быел 25 яња мєктєп, 6 интернат, 14 балалар бакчасы, спорт комплекслары тїзелгєн. Ињ мїћиме — Башкортстанда кўп балалы гаилєлєргє Торак сертификатлары бирелў турында карар кабул ителгєн, аныњ кўлєме ике миллион сумга кадєр ђитєргє тиеш.
Ел дєвамында коррекцион мєктєплєрнењ ћєм балалар йортларыныњ хєле белєн Премьер-министр шєхсєн барып танышып йїрде. Шушы сєфєрлєрдєн соњ бу учреждениелєрнењ матди-техник базасын ныгыту бурычы куелган иде. Бурыч тиешле дєрєђєдє ўтєлеп килє, кўплєрендє капиталь ремонтлар ўткєрелде, балалар ўсеше ћєм сєламєтлеге їчен уњай шартлар булдырылды.

 

Русия Федерациясенењ Коткаручылар кїне белєн!

27.12.2008

Русия Гадєттєн тыш хєллєр министрлыгыныњ Башкортстан Республикасы Баш идарєсенењ ћєм Башкортстан Республикасы Хїкўмєте каршындагы Гадєттєн тыш хєллєр идарєсенењ хїрмєтле хезмєткєрлєре! Сезне ћїнєри бєйрємегез белєн чын йїрєктєн тєбрик итєм!
Коткаручы ћїнєре — ињ авыр ћєм изгелєрнењ берсе. Хєтта тыныч кїннєрдє дє бу хєвефле ћїнєр кешелєре алгы сызыкта тора, кешелєр гомере, иминлеге ћєм сєламєтлеге їчен кїрєшє. Алар телєсє кайсы вакытта ињ катлаулы бурычларны ўтєргє єзер, табигый яки техноген характердагы ђимергеч кїчлєргє ышанычлы киртє куя. Алар коткаручыларга хас каћарманлыклары, фидакарьлеклєре, киеренке хєллєрдєн чыга белўлєре ћєм телєсє кайсы минутта ярдєм итєргє єзер булулары белєн ђємгыятьтє югары абруй ћєм лаеклы хїрмєт яулады.

 

Бєйрєм їстенє бєйрєм

27.12.2008

Яња ел алдыннан илледєн артык хезмєт алдынгысына дєўлєт бўлєклєре тапшырылды

Президент Мортаза Рєхимов ђыелучыларны тєўдє республиканыњ социаль-икътисади хєле, гомумдєўлєт проектлары ўтєлеше, соњгы яњалыклар белєн таныштырды. Аннары хезмєт алдынгылары бер-бер артлы сєхнє тўренє чакырылды. Балтач районы хакимияте башлыгы урынбасары Мїкамил Єхмєдуллин белєн язучы Рим Єхмєдов “Башкортстан Республикасында фидакарь хезмєт їчен” билгесе белєн бўлєклєнделєр.

 

Закон ўтєлеше тикшерелде

26.12.2008

БР Хїкўмєте каршындагы “Башкортстан Республикасы халыклары теллєре турында” Законны гамєлгє ашыру комиссиясе утырышын Премьер-министр урынбасары Илдус Илешев алып барды.
Килєсе елныњ февралендє єлеге законны кабул итўгє ун ел тула.
— Ўткєн вакыт эчендє кўп эш башкарылган, єйтик, мєктєп укучыларыныњ 99 проценты башкорт телен дєўлєт теле буларак їйрєнє, алты телдє гєзит-журналлар, китаплар басыла. Лєкин безне мєгариф їлкєсендє булачак ўзгєрешлєр борчуга сала: Русия Мєгариф ћєм фєн министрлыгыныњ мєктєплєрдє тїбєк-милли компонентны бетерў турындагы карары белєн килешє алмыйбыз.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика