œ   
| | Eng | TatLat
24.8.2010

21.8.2010

: ,
 ң ө өәәә ә " ң" әә һә "Әү" ө. " ң"ң - 50602, "Әү" - 50709. 
ĺ¢ëºò ïðåìèÿñåíº òºêúäèì èòåëäåëºð

27.7.2010

Áàøêîðòñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòû êàðøûíäàãû ºäºáèÿò, ñºíãàòü žºì àðõèòåêòóðà ¿ëêºñåíäº 2010 åëãû Ñàëàâàò Þëàåâ èñåìåíäºãå 亢ëºò ïðåìèÿëºðå áóåí÷à êîìèññèÿñå, òºêúäèì èòåëãºí ýøëºðíå êàðàãàííàí ñîœ êîíêóðñòà êàòíàøóãà ð¿õñºò èòòå:
Àðñëàíîâ Ðèôõºò Ì¿õºììºò óëûíà ðºññàì, Ðóñèÿ кññàìíàð áåðëåãå ºãúçàñû, Áàøêîðòñòàí ñþèòàñû õóäîæåñòâî ºñºðëºðå öèêëû ¿÷åí.
Ðóñèÿ кññàìíàð áåðëåãå Á¿òåíðóñèÿ èàäè ºìºãàòü îåøìàñûíûœ Áàøêîðòñòàí ò¿áºê á¢ëåê÷ºñå òºêúäèì èòòå.
Áàòòàëîâà ú¢žºð Òèìåðõàí êûçûíà Áàøêîðòîñòàí òåëåðàäèîòàïøûðóëàð êîìïàíèÿñå 亢ëºò óíèòàð ïðåäïðèÿòèåñåíåœ èòèìàãûé-ñºÿñè òàïøûðóëàð ñòóäèÿñå áàø ðåäàêöèÿñåíåœ áàø ì¿õºððèðå žºì Ãàòàóëëèí Óðàë Ìèœíèçàð óëûíà øóë óê ïðåäïðèÿòèåíåœ òåëåîïåðàòîðû, Áàøêîðòñòàííûœ äàíëûêëû øºõåñëºðå òóðûíäà êèíîôèëüìíàð öèêëû: ê¢ðåíåêëå áàøêîðò øàãûéðå, Ñàëàâàò Þëàåâ èñåìåíäºãå 亢ëºò ïðåìèÿñå ëàóðåàòû кøèò Íàçàðîâ òóðûíäà É¿ðºê; Áàøêîðòñòàííûœ ìèëëè áàòûðû Ñàëàâàò Þëàåâ òóðûíäà Áàøêîðòëàðûì, ìèí ¢ëìºäåì!; ªõìºò-Ǻêè ºëèäè Òóãàí. Éîðòêà îçûí þë ¿÷åí.

 

պ- !

24.7.2010

տ ! պ- !
պ- . , , . , .

 

24.7.2010

տ 蜺 . տ - . 亢 â , ǿ , , .

 

24.7.2010

. տ 蜺 亢 â .
ĺ 17 . . 12 30 -23 50 . . Ȝ .

 


 

?
   
   
   


ºҗº
ú

 

œ   
.