гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
“Затон” подстанциясе сафка кертелде

17.10.2009

“Башкирэнерго” акционерлар ђємгыяте ћєр елны диярлек яња подстанциялєр тїзеп, файдалануга тапшыра. 2005-2008 елларда Уфада “Ишим”, “Электрозавод”, “Северный”, “Солнечный” ћєм “Ибраћим” тїзелеп эшли башлады.
16 октябрьдє электр челтєре объектын тїзў буенча зур инвестиция проектларыныњ берсе тормышка ашырылды — система барлыкка китерўче “Затон” 220/110/10 кВ подстанциясе эшкє кушылды.
Ачык типтагы “Затон” подстанциясе Агыйдел елгасыныњ сул як ярында, 8 Март микрорайоны янында тїзелде. Тїзелешкє беренче казык 2007 елныњ июль аенда кагылган иде. Дїньякўлєм икътисади кризиска карамастан, энергетиклар тїзелеш эшлєрен ћєм кирєкле ђићазлар ћєм корылмаларны сатып алуны финанслауны туктатмады. Объект кыска гына вакыт эчендє тїзелде.
Подстанцияне тїзўгє заказ бирўче — “Башкортстан челтєр компаниясе” ђємгыяте, генераль подрядчысы — “БашУралЭнергоСтрой” холдинг компаниясе, проектын Екатеринбургныњ “Электросетьпроект” компаниясе эшлєгєн.

 

Юл хуђалыгы хезмєткєрлєре кїне белєн!

17.10.2009

Башкортстан Республикасы юл хуђалыгыныњ хїрмєтле хезмєткєрлєре ћєм ветераннары! Сезне ћїнєри бєйрємегез белєн ихлас котлыйм!
Икътисади эшчєнлекнењ барлык тїрлєренє дє диярлек юл тїзўче ћїнєренењ мїнєсєбєте бар. Нєкъ сезнењ тырыш хезмєтегез, авырлыкларга, начар ћава шартларына карамастан, елныњ телєсє кайсы вакытында ђємєгать транспортыныњ тотрыклы ћєм кїйле эшлєвен, йїк ћєм пассажирлар ташу иминлеген, барлык кирєкле нєрсєлєрне кулланучыларга вакытында китереп ђиткерўне тєэмин итє. Юл тїзўчелєрдєн бу югары ћїнєри осталык, тулысынча эшкє бирелгєнлек ћєм киеренке хезмєт талєп итє.

 

Инвестициялєр їчен ышанычлы тїбєк

19.10.2009

Франциянењ “ЛУ’БАТ+” компаниясе Башкортстандагы керамик кирпеч ђитештерў заводын тїзўгє 30 миллион евро инвестициялєр салуны планлаштыра. Шушы хакта Туймазыда тиешле килешўгє кул куелды.
— Компания бик дїрес юл сайлаган, — диде документка кул куюда катнашкан Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев. — Башкортстанда сєнєгать инвесторларын ђєлеп итў їчен ђир бўлеп бирўдєн алып салым ташламаларына кадєр уњайлы шартлар тудырылган.

 

Юллар ўсешкє илтє

16.10.2009

Юл хуђалыгы хезмєткєрлєре кїне уњаеннан Уфада тармакныњ 85 еллыгына багышланган тантаналы ђыелыш ўтте. Анда Башкортстан Президенты Мортаза Рєхимов, Дєўлєт ђыелышы-Корылтай Рєисе Константин Толкачев, Хїкўмєт вєкиллєре, юл хуђалыгы предприятиелєре ђитєкчелєре, хезмєт алдынгылары катнашты.
Заманча инфраструктура социаль-икътисади тотрыклылыкныњ нигезен тєшкил итє. Юллар исє инфраструктураныњ тїп элементларыннан берсе. Шуныњ їчен дє бу мєсьєлє, ягъни юллар тїзелеше, дєўлєтнењ сєяси, социаль-икътисади бурычларыннан исєплєнє.
Билгеле булуынча, Русия Хїкўмєте юл челтєрен кињєйтў буенча 2015 елга кадєр исєплєнгєн федераль программа булдырды. Гомумєн, юллар проблемасы ил кўлємендє элек-электєн кискен кала. Шуныњ аркасында икътисади югалтулар ифрат зур. Ил ўсешендє юл челтєренењ роле килєчєктє тагы да ўсєчєк.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика