гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Бїтенрусия дипломантлары — Уфадан ћєм Мєлєвездєн!

5.11.2009

П. И. Чайковский исемендєге Мєскєў дєўлєт консерваториясе каршындагы Ўзєк музыка мєктєбендє Бїтенрусия “Балалар сєнгать мєктєбенењ ињ яхшы преподавателе” конкурсы лауреатларын бўлєклєў тантанасы ўтте. Жюри составына билгеле сєнгать эшлеклелєре, мєдєният ћєм сєнгать їлкєсенє караучы белем бирў учреждениелєре ђитєкчелєре керде. Ярыш нєтиђєлєре буенча Русиянењ тїрле почмакларыннан килгєн 50 преподаватель лауреат исеменє лаек булды.
Безнењ республикадан конкурста Башкортстанныњ атказанган мєдєният хезмєткєре, Нариман Сабитов исемендєге 1нче балалар музыка мєктєбе преподавателе Лариса Ежкова ћєм шулай ук республиканыњ атказанган мєдєният хезмєткєре, Мєлєвез шєћєренењ 1нче балалар сєнгать мєктєбе преподавателе Тєлгать Нуриев ђињделєр.
“Укытучы елы” алдыннан конкурс кысаларында беренче тапкыр “Балалар сєнгать мєктєбенењ ињ яхшы преподавателе” номинациясе булдырылды. Шуња кўрє анда республикабыз вєкиллєренењ ђињўе тагы да єћємиятлерєк.

 

Халыклар бердємлеге кїне белєн!

3.11.2009

Кадерле Ватандашлар!
Сезне Халыклар бердємлеге кїне белєн ихлас котлыйм!
Бу истєлекле бєйрємдє катлаулы, кайчак бик авыр сынауларда Ватаныбызны яклаган русиялелєрнењ барысын да тирєн рєхмєт хислєре белєн искє алабыз. Туган ил аныњ язмышына битараф булмаган ћєркем їчен кадерле.
Русиянењ кўп тїбєклєреннєн ђыелган тїрле диндєге, миллєттєге ћєм катламнардагы кешелєрнењ ўз телєге, бердєм омтылышы белєн Ватаныбызны илбасарлардан азат итў — шушы бїтенхалык батырлыгы ћичкайчан онытылмас!
Ул кїннєрдєге вакыйгалар хаклы рєвештє милли татулык, Русия дєўлєтен тергезў ћєм ныгыту символына єверелде. Шушы изге ватанпєрвєрлек традициялєре килєсе елда бїтен дїнья белєн 65 еллыгын билгелєп ўтєчєк совет халкыныњ Бїек Ватан сугышында сўнмєс ђињўендє ачык чагылды.

 

Укучыларны кўњелле каникуллар кїтє

3.11.2009

Республика мєктєп, лицей, гимназиялєрендє укучы балаларныњ кїтеп алган кїзге каникуллары башланды. Беренче чирек 31 октябрьдє тємамланды. Мєгариф министрлыгыннан хєбєр итўлєренчє, еллык календарь графикка ярашлы, кїзге каникуллар 1 ноябрьдєн 8 ноябрьгє кадєр дєвам итєчєк. Укучылар тугызында мєктєпкє барачак.
Кїзге каникуллар чорында Башкортстан районнары ћєм шєћєрлєре мєдєният учреждениелєре — театрлар, музейлар, китапханєлєр балалар їчен махсус программалар єзерлєде. Кўп кенє укучылар сыйныф ђитєкчелєре белєн Башкортстан шифаханєлєренє ялга барса, кайберлєре Русия буйлап экскурсиягє китте.
Балалар Уфа дєўлєт циркында “Экстрим чиклєрендє” программасы белєн таныша, кинотеатрларда “Осталар шєћєре” єкиятен, мультфильмнар карый ала.

 

Яшь спортчылар кїч сынашты

3.11.2009

Сипайлово физкультура-сєламєтлєндерў комплексында тхэквондо-до буенча ачык чемпионат ћєм Уфа беренчелеге ўтте. Икенче ел рєттєн ўткєрелгєн чемпионат милиция полковнигы Николай Позинныњ якты истєлегенє багышланды. Бєйге 7 яшьтєн алып 17 яшькє кадєр йїздєн артык яшь спортчыны ђыйды. Чемпионатта Уфа, Салават, Туймазы, Нефтекама, Яњавыл шєћєрлєре, Краснокама районы спортчыларыннан торган 11 команда катнашты. Татарстанныњ командасы бєйгегє кунак сыйфатында чакырылган иде.
Башкортстан Республикасыныњ Тхэквондо-до федерациясе республикада балалар спортын ўстерўгє, яшьлєрне спорт ћєм сєламєт яшєў рєвешендє тєрбиялєўгє, аларны рухи ныгытуга зур кїч сала. Єлеге спорт бєйгесе алдына да шушы максат куелган иде.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика