гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Башкортстанга Германия экспертлары килде

27.1.2010

Кичє Башкортстанныњ Сєнєгать ћєм тышкы икътисади бєйлєнешлєр министрлыгы белєн Германиянењ Икътисад ћєм технологиялєр министрлыгы тарафыннан гамєлгє ашырылучы “Башкортстан Республикасыныњ сєнєгать сєясєтен реструктуризациялєўне єзерлєў ћєм гамєлгє ашыру” проекты кысаларында Башкортстанга Германия экспертлары делегациясе килде. Сєфєр кысаларында Башкортстанда кластерлар оештыру ћєм аларны ўстерў буенча эшче тїркемнєрнењ икенче утырышын ўткєрў планлаштырыла.
Сєфєрнењ беренче кїнендє Курт Хорцшильд ћєм Карл-Хайнц Клингер сєнєгать ћєм тышкы икътисади бєйлєнешлєр министрыныњ беренче урынбасары Р. Ф. Ваћапов ћєм шушы министрлыкныњ структур подразделениелєре ђитєкчелєре белєн очраштылар.

 

Ì. Ã. кõèìîâ ĺ¢ëºò Ñîâåòû óòûðûøûíäà êàòíàøòû

23.1.2010

Êè÷º Áàøêîðòñòàí Ïðåçèäåíòû Ì. Ã. кõèìîâ ̺ñêº¢äº Ðóñèÿ Ôåäåðàöèÿñå ĺ¢ëºò Ñîâåòûíûœ Êðåìëüíåœ Çóð ñàðàåíäà ¢òêºí óòûðûøûíäà êàòíàøòû.
Ðóñèÿ Ïðåçèäåíòû Ä. À. Ìåäâåäåâ ðºèñëåãåíäº óòûðûøòà êàòíàøó÷ûëàð èëåáåçíåœ ñºÿñè ñèñòåìàñûí ¢ñòåð¢ ìºñüºëºëºðåí òèêøåðäå. Ѻÿñè žºì ïàðòèÿ èíñòèòóòëàðûí, ïàðëàìåíò äåìîêðàòèÿñåí, óðûíäàãû ¢çèäàðºíå, ñóä žºì õîêóê ñàêëàó ñèñòåìàñûí ¢ñòåð¢ ìºñüºëºëºðå êàðàëäû.
Ä. À. Ìåäâåäåâ ñàéëàó çàêîííàðûí àðûòàáà êàìèëëºøòåð¢ãº, ò¿áºê ïàðëàìåíòëàðûí ôîðìàëàøòûðóãà žºì ýøëºò¢ãº áºéëå èíèöèàòèâàëàðíû àòàäû, øóëàé óê áàðëûê ñºÿñè ïàðòèÿëºð âºêèëëºðåíåœ òºêúäèìíºðåí òûœëàóãà ºçåð áóëóûí áåëäåðäå.

 

Êèœ õåçìºòòºøëåê òóðûíäà ñ¿éëºø¢

23.1.2010

21 ãûéíâàðäà Áàøêîðòñòàí Ïðåçèäåíòû Ì. Ã. кõèìîâ Ðåñïóáëèêà éîðòûíäà “Ñèñòåìà” àêöèîíåðëàð ôèíàíñ êîðïîðàöèÿñåíåœ äèðåêòîðëàð ñîâåòû ðºèñå Â. Ï. Åâòóøåíêîâ áåëºí ýøëåêëå î÷ðàøó ¢òêºðäå.
Àíäà Áàøêîðòñòàííûœ žºì “Ñèñòåìà” êîðïîðàöèÿñåíåœ àðûòàáà õåçìºòòºøëåãå òóðûíäà ìºñüºëºëºð áóåí÷à ôèêåð àëûøûíäû. Àêöèîíåðëàð ôèíàíñ êîðïîðàöèÿñåíåœ ôåäåðàëü žºì ò¿áºê ñîöèàëü-èêúòèñàäè ïðîåêòëàðäà, ïðîãðàììàëàðäà êàòíàøó ìºñüºëºëºðå êàðàëäû.

 

Ðåñïóáëèêà åëû ÷àðàëàðûíà ñòàðò áèðåëäå

23.1.2010

Õàêèìèÿò áàøëûêëàðû ñåìèíàðû êûñàëàðûíäà 21 ãûéíâàðäà Óôàäà Ðåñïóáëèêà åëûí à÷óãà áàãûøëàíãàí çóð áºéðºì òàíòàíàñû óçäû. Òàíòàíàäà ĺ¢ëºò ûåëûøû-Êîðûëòàé кèñå Êîíñòàíòèí Òîëêà÷åâ, Áàøêîðòñòàí Ïðåçèäåíòûíûœ 亢ëºò ñîâåòíèãû Ñåðãåé Ëàâðåíòüåâ, Õ¿ê¢ìºò ºãúçàëàðû, ðàéîí žºì øºžºð õàêèìèÿòëºðå áàøëûêëàðû, áàøêà ðºñìè âºêèëëºð êàòíàøòû.
— Ò¿ãºë 20 åë ýëåê äåìîêðàòèê Ðóñèÿ ñîñòàâûíäà Áàøêîðòñòàííûœ çàìàí÷à ¢ñåøåíº íèãåç ñàëûíäû. Áó óœàéäàí 1990 åëíûœ 11 îêòÿáðåíäº êàáóë èòåëãºí Áàøêîðòñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûœ ĺ¢ëºò ì¿ñòºêûéëüëåãå òóðûíäà äåêëàðàöèÿ íèãåçåíäº ¿ìž¢ðèÿòåáåç, ÷ûí ìºãúíºñåíäº, ÿœà ¢ñåø áàñêû÷ûíà ÷ûêòû, — äèäå òàíòàíàäàãû ÷ûãûøûíäà Óôà øºžºð îêðóãû õàêèìèÿòå áàøëûãû Ïàâåë Êà÷êàåâ.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика