гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
“Каргизєр” операциясе башланды

4.2.2010

Хїкўмєт кўрсєтмєсенє ярашлы, республикада 1-28 февральдє “Каргизєр” операциясе ўтє. Авыл хуђалыгы министрлыгы каршындагы Дєўлєт техника кўзєтчелеге ћєм Эчке эшлєр министрлыгыныњ ЮХХДИ идарєсе инспекторлары юл хєрєкєте хєвефсезлеген кїчєйтў ћєм каргизєрлєрне файдалануга бєйле кагыйдє бозуларны кисєтў максатында шушы куєтле мототранспорт чараларын тикшерєчєк.
Чара барышында теркєў документларына, дєўлєт теркєў билгелєренє, техник тикшерў ўтў талонына, агрегатларныњ номерлары тєњгєл килўгє аерым игътибар бирелєчєк.

 

“Дуслык моњы-2010” дусларын ђыя

4.2.2010

Нефтекамада башкорт ћєм татар ђыры “Дуслык моњы-2010” халыкара фестивале ўтєчєк. Моннан алдагы фестиваль бу шєћєрдє ике ел элек уздырылган иде. Быел башкорт, татар ђырларын сїючелєрне монда мартта кїтєлєр. 10 мартка кадєр сайлап алу турына заявкалар кабул итє башладылар.
“Дуслык моњы-2010” фестивалендє катнашырга 16-35 яшьтєге ўзешчєн башкаручылар, музыка училищелары вокал бўлегенењ беренче курсында укучы студентлар, югары уку йортлары вокал бўлегенењ єзерлек курсында укучылар чакырыла.
Конкурсныњ кагыйдєлєре ўзгєрешсез кала: ћєр катнашучы дўрт єсєр башкарырга тиеш. Конкурс программасында татар ћєм башкорт халык ђырлары, татар-башкорт ћїнєри композиторларыныњ эстрада єсєрлєре булу мотлак. Ђырчылар башкорт халык ђырын — башкорт телендє, татар халык ђырын татар телендє башкарырга тиеш.

 

Мєдєни бєйлєнешлєрне ныгыту юлында

3.2.2010

Кичє Республика йортында Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов Тїрки мєдєниятне ћєм сєнгатьне берлектє ўстерў буенча халыкара оешманыњ (Тюрксой) генеральный секретаре Д. К. Касеинов белєн очрашты.
Анда мєдєният ћєм фєн їлкєсендє Башкортстан белєн Тюрксойныњ хезмєттєшлек, шулай ук иђади ћєм иђтимагый оешмалар арасындагы бєйлєнешне кињєйтў мєсьєлєлєре тикшерелде.
М. Г. Рєхимов сўзлєренє караганда, Башкортстан белєн Тюрксойныњ хезмєттєшлек тєђрибєсе зур. Башкортстанныњ иђади оешмалары, сєнгать осталары ћєм галимнєре Тюрксой ђитєкчелегендє ўткєрелгєн чараларда актив катнаша.

 

Оештыру комитеты кињєшмє ўткєрде

3.2.2010

Бїтендїнья башкортларыныњ III корылтаена єзерлек ћєм аны ўткєрў мєсьєлєлєре республика оештыру комитеты утырышында тикшерелде. Аны оештыру комитеты рєисе, Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев алып барды.
— Башкорт халкы мєдєниятен саклап калу ћєм ўстерў, ватандашларыбыз белєн элемтєлєрне кињєйтў максатында 2010 елныњ июнендє Уфада Бїтендїнья башкортларыныњ III корылтае ўтєчєк, — диде Раил Сарбаев. — Республиканыњ андый кињкўлєм чаралар ўткєрўдє тєђрибєсе зур. Бїтендїнья башкортларыныњ I ћєм II корылтайлары, урыслар соборы, татарлар съездлары, чувашлар канашы, Башкортстан Халыклары ассамблеясенењ беренче ћєм икенче съездлары нєтиђєле ћєм уњышлы ўтте. Безнењ оештыру комитеты яраштыру ћєм контрольдє тоту белєн шїгыльлєнєчєк.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика