гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Ветераннарга акча бирелєчєк

3.3.2010

Русия Федерациясе Президенты Дмитрий Медведев 1941-1945 еллардагы Бїек Ватан сугышында Ђињўнењ 65 еллыгы уњаеннан гражданнарныњ кайбер категориялєренє бер тапкыр тўлєнўче акча бирў турында указга кул куйды.
Бу документка ярашлы, акча апрельдє Бїек Ватан сугышы инвалидларына, концлагерьлар, геттоларныњ элекке балигъ булмаган єсирлєренє, Бїек Ватан сугышында, Финляндия, Япония белєн сугыш чорында ћєлак булган хєрбилєрнењ, шулай ук вафат булган Бїек Ватан сугышында катнашучыларныњ ћєм инвалидларныњ тол хатыннарына тўлєнє. Гражданнарныњ шушы категориялєре 5 мењ сумга кадєр акча алачак.

 

Ђитди єзерлек бара

3.3.2010

Ташкын-2010

Гидрометеорология ћєм тирє-як мохит мониторингы буенча Башкортстан идарєсе белдерўенчє, март азакларында, апрель башларында ћава температурасы 5-8 градуска кадєр кўтєрелєчєк. Кїннєрнењ кискен ђылынуы кїтелмєсє дє, барлык фаразлар буенча быел язгы ташкын сулары башка еллардагыдан икелєтє кўбрєк булачагы кїн кебек ачык. Чїнки кар катламы да, боз да гадєттєгедєн 40-50 сантиметрга калынрак. Болар барысы да ташкынныњ кїчле булачагы турында сїйли. Ћєрхєлдє, хєвефлєнергє урын бар.

 

Ўз сўзебезне єйтергє хаклыбыз!

3.3.2010

28 февральдє Башкортстан Республикасыныњ Хокук яклау иђтимагый комитетын тїзў буенча инициатив тїркем Уфада пикет ўткєрде. Ул “Федераль ўзєк ћєм Федерация субъектлары арасында федерализмны тергезў їчен” девизы астында ўтте. Каршылык акциясендє сиксєннєн артык кеше катнашты.
“Милли республикаларны гамєлдєн чыгару — Конституцияне бозу”, “Федерализм принципларын тергезўне талєп итєбез”, “Башкортстан ђємєгатьчелеге Русия белєн килешў мїнєсєбєтлєре яклы”, “Федерализмга — єйе, унитаризмга— юк”. пикетка чыгучыларныњ кулында шундый эчтєлекле транспарантлар иде. Чыгыш ясаучылар тїбєкнењ законлы хокуклары бозылуга дєгъва белдереп, башкорт халкы ўз республикасында ћєм ўз президенты белєн федераль дєўлєттє яшєргє тели, дип ассызыклады.

 

Максим Чудовны Башкортстан Президенты котлады

2.3.2010

Башкортстан Президенты М. Г. Рєхимов Ванкуверда ўткєн Олимпия уеннарында биатлон буенча ир-атлар эстафетасында бронза медаль яулавы белєн котлап, М. А. Чудовка телеграмма ђибєрде.
Анда болай диелє:
“Хїрмєтле Максим Александрович!
Сезне Ванкувер шєћєрендєге (Канада) 2010 елгы XXI кышкы Олимпия уеннарында бронза медаль яулавыгыз белєн ихлас котлыйм.
Гаять катлаулы шартларда Сез батырлык ћєм ўђєтлек, Олимпия идеалларына ћєм илебез спортыныњ яхшы традициялєренє тугрылык кўрсєттегез.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика