гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
Раил Сарбаев Мєскєўдє булып кайтты

27.4.2010

23 апрельдє Русия Федерациясенењ Элемтє ћєм кињкўлєм коммуникациялєр министрлыгында Башкортстанда мєгълўмати-коммуникация технологиялєрен арытаба ўстерў турында сўз барды. Бўгенге кїндє республикада IT-технопарк проекты эшлєнє. Бизнес-планнар, технопаркныњ концепциясе єзер дє инде. Башкортстан Премьер-министры билгелєвенчє, єгєр проект барлык килешўлєрне уњышлы ўтсє, 15 майда Русия Федерациясе Хїкўмєтенењ Ведомствоара комиссиясе утырышында ул презентациялєнергє тиеш.

 

Тїркиядє сєфєрдє

27.4.2010

Хїкўмєт делегациясе Абхазиядє ћєм 26-29 апрельдє Башкортстан Хїкўмєте Премьер-министры Раил Сарбаев ђитєкчелегендєге рєсми делегация Абхазия Республикасында ћєм Тїркия Республикасында сєфєрдє булачак.
Кичє Хїкўмєт Премьер-министры Р. С. Сарбаев ђитєкчелегендєге рєсми делегация Абхазия Республикасына китте. Сєфєр ике кїн дєвам итєчєк. Хїкўмєт вице-премьеры, сєнєгать ћєм тышкы икътисади бєйлєнешлєр министры Юрий Пустовгаров єйтўенчє, сєфєр программасыныњ тїп пункты булып Абхазия Президенты С. В. Багапш белєн очрашу тора.
— 2010-2011 елларга Башкортстан белєн Абхазия арасындагы хезмєттєшлекне арытаба ўстерў буенча уртак проект бар. Сєфєр кысаларында без рєсми килешўгє кул куярга, шушы елларга гомум чаралар планын расларга ниятлибез. Сєфєрдє Русиянењ Абхазиядєге Гадєттєн тыш ћєм Тулы вєкалєтле Илчесе С. В. Гргигорьев белєн очрашу да ўтєргє тиеш.

 

Башкортстан делегациясе Болгариядє булды

27.4.2010

23-25 апрельдє Башкортстан Республикасы Президенты каршындагы Дєўлєт советнигы С. Н. Лаврентьев ђитєкчелегендєге делегация эш сєфєре белєн Болгария Республикасында булды. Делегация составында Тышкы икътисади бєйлєнешлєр буенча республика дєўлєт комитеты рєисе Р. З. Мирсаяпов, Уфа шєћєре хакимияте башлыгы П. Р. Качкаев бар иде.
Болгария ягы чакыруы буенча ўткєн сєфєрнењ максаты — бу илдє Башкортстан кїннєре ўткєрўгє єзерлек мєсьєлєлєре буенча очрашулар ћєм сїйлєшўлєр ўткєрў.

 

Конвертлар тапшыру дєвам итє

24.4.2010

Бїек Ђињўнењ 65 еллыгына багышланган ћєм їчпочмаклы фронт хатлары формасында эшлєнгєн ўзенчєлекле конвертлар Бїек Ватан сугышы ветераннарына 30 апрельгє кадєр тапшырылачак. Бўгенге кїндє Русия почтасы конвертларны илебезнењ бїтен тїбєклєренє тарата. Безнењ республикага аларныњ 32400 данєсе килде. Бїтен Русия буенча тўлєўсез котлаулар ђибєрўгє тєгаенлєнгєн конвертлар — їчпочмаклы хатлар шєћєр ћєм районнарныњ сугыш ћєм хезмєт ветераннары советлары аша ветераннарга таратылачак. Бїек Ватан сугышы ветераныныњ ћєрберсе їчєр конверт алачак.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика