гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. 
БДАУда — яња физкультура-савыктыру комплексы

26.5.2010

Башкортстан дєўлєт аграр университеты студентлары ћєм преподавательлєре уку елы ахырына зур бўлєк алды. Биредє яња физкультура-савыктыру комплексы ачылды. Бу єћємиятле вакыйгада Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев, аныњ беренче урынбасары, авыл хуђалыгы министры Шамил Вахитов, Уфа шєћєренењ Совет районы хакимияте башлыгы Салават Бєхтияров катнашты.
Ђыелучыларны спорт корылмасы ачылу белєн тєбриклєп, Раил Сарбаев Башкортстан дєўлєт аграр университетыныњ хаклы рєвештє республиканыњ авыл хуђалыгы тармагы їчен белгечлєр єзерлєў їлкєсендєге єйдєўче фєнни ћєм мєгариф ўзєге булуын єйтте.

 

Русия эшкуарлары кїне белєн!

25.5.2011

Хїрмєтле эшкуарлар!
Сезне ћїнєри бєйрємегез — Русия эшкуарлары кїне белєн котлыйм!
Актив тормыш позициясендє торучы ћєм ўз эшенє югары ђаваплылык белєн караучы, иђади фикер йїртўче кешелєрнењ саны елдан-ел артуы шатландыра. Бўген республика икътисадында мєшгульлєрнењ ћєр їченчесе кече ћєм урта бизнес їлкєсендє хезмєт итє.
Эшкуарлыкка булышлык итў, икътисади эшчєнлекне, барлык яктан уњайлы бизнес мохитен кињєйтў їчен шартлар булдыру соњгы елларда дєўлєт сєясєтенењ мїћим бер їлеше булып тора. Мєсєлєн, ўткєн елда Башкортстанныњ 1100дєн артык кече ћєм урта эшкуарлык субъекты 1,8 миллиард сум кўлємендє дєўлєт ярдєме алды.

 

Ђємгыять ћєм ђємєгатьчелек

25.5.2010

Шушы кїннєрдє “Нефтьчелєр” мєдєният сараенда Бїтендїнья башкортларыныњ III Корылтае кысаларында “Ђємєгать оешмалары бўген” дигєн темага фєнни-гамєли семинар ўткєрелде. Чара “Хокук саклау органнары белєн ўзара бєйлєнеш”, “ХХI гасырда этникара хезмєттєшлекнењ кайбер аспектлары” ћєм “Ђємєгать оешмалары ћєм кињкўлєм мєгълўмат чаралары” дигєн секциялєргє бўленеп, иркен єњгємєлєшў рєвешендє ўтте.
Семинарга чакырылган Мєскєў этникара хезмєттєшлек ўзєге ђитєкчесе Ашот Айрапетян шушындый чараларныњ єћємиятенє тукталды.

 

Дўрт айда бюджет ўтєлеше

25.5.2010

Башкортстан Финанслар министрлыгы хєбєр итўенчє, агымдагы елныњ гыйнвар-апрелендє Башкортстан территориясе буенча Русия Федерациясе бюджет системасына (таможня тўлєўлєрен исєпкє алмыйча), шул исєптєн Русиянењ федераль бюджет ћєм дєўлєт бюджеттан тыш фондларына — 43 230,3 миллион сум (59 процент), Башкортстан берлєштерелгєн бюджетына 29 996 миллион сум (41 процент) керем керде.
Агымдагы елныњ гыйнвар-апрелендє Русия Федерациясенењ федераль бюджетына ћєм дєўлєт бюджеттан тыш фондларына узган елныњ шушы чоры белєн чагыштырганда — 10 128,3 миллион сумга кўбрєк (30,6 процент), Башкортстан берлєштерелгєн бюджетына 368,5 миллион сумга кимрєк (1,2 процент) керде.

 


 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика