гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. Яңалыклар

“Мечел” Белоретка инвестиция сала

14.2.2008

Кичє Республика йортында Башкортстан Республикасы Президенты М. Г. Рєхимов “Белорет металлургия комбинаты” ачык акционерлар ђємгыятенењ  Директорлар советы рєисе В. И. Зюзин белєн очрашты. Анда предприятиене ћєм Белорет шєћєрен ўстерў мєсьєлєлєре тикшерелде.
Ўткєн елныњ декабрендє М. Г. Рєхимов Белорет металлургия комбинатын да ўз эченє алган “Мечел” ачык акционерлар ђємгыяте ђитєкчелеге белєн очрашкан иде. Комбинат Белоретта шєћєрне хасыйл итўче предприятие булып тора, анда шєћєр халкыныњ кўпчелеге эшли. Шуња кўрє комбинатта ћєм шєћєрдє социаль їлкєне ўстерў максатында республика белєн “Мечел” тїркеменењ ўзара бєйлєнеше мєсьєлєлєре тикшерелде.
Бу очрашу вакытында Башкортстан белєн “Мечел” компаниясе арасында хезмєттєшлек турында килешў кысаларында  ўзара арытаба эшчєнлек юнєлешлєре каралды.
В. И. Зюзин республика Президентын “БМК”ныњ агымдагы эшчєнлеге белєн таныштырды, ел йомгаклары буенча табыш алынуын, комбинатта хезмєт хакы артуын билгелєде. Аерым алганда, волочильщиклар уртача 20 мењ сум ала, комбинатта уртача хезмєт хакы 13 мењ сум тєшкил итє. Быел уртача хезмєт хакын 15,6 мењ сумга ђиткерў планлаштырыла. Моннан тыш, “БМК”да инвестицияне ўстерў программасы эшли. Аркан ђитештерў буенча яња цех тїзў аныњ проектларыннан берсе булачак. Цехны проектлау быел башлана, ул 2009-2010 елларда  эшли башлаячак.
В. И. Зюзин социаль проектлар турында да сїйлєде. Аерым алганда,  килешўгє ярашлы рєвештє, комбинат шєћєр халкы їчен эре физкультура-савыктыру комплексы тїзиячєк. Анда 2,5  мењ урынга исєплєнгєн спорт  залы ћєм бассейн урнашачак.
Башкортстан Президенты билгелєвенчє, “Мечел”ныњ шєћєр инфраструктурасын ўстерўдє тагын да активрак катнашуы комбинатныњ ћєм Белорет шєћєренењ социаль проблемаларын хєл итўгє булышлык итєчєк.
Очрашуда Белорет муниципаль районы  хакимияте башлыгы Н. П. Максимов, “Белорет металлургия комбинаты” ђємгыятенењ башкаручы директоры К. Е. Николин катнашты.

БР Президентыныњ матбугат хезмєте.

 назадна главнуюнаверх


версия для печати  


Бал: 33 | Оценить: 1 2 3 4 5
 

 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика