гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. Яңалыклар

“Без ўзебезгє бєхет ачылганын тойдык”

20.2.2008

Шєћєрнењ Октябрьнењ 70 еллыгы исемендєге урамында “БР Торак тїзелеше фонды” катнашлыгында тїзелгєн тугыз катлы йортта минем элегрєк тє булганым бар иде. Шушы оешманыњ Туймазыдагы вєкиле белєн яња инвестиция проектыныњ ничек тормышка ашырылуын, тїзелешкє ўз акчаларын салган кешелєрнењ озакламый кўчєчєк  заманча планировкалы якты ћєм иркен фатирларны караган идек.
Хєзер инде шєћєрнењ архитектура йїзенє яња бизєк їстєгєн шушы йортта 100дєн артык гаилє їй туе ўткєрергє їлгергєн. Яњарак тїзўчелєр тагын бер яња корпусны файдалануга тапшырган. Бу юлы мин шушы йорт бусагасына кўп балалы Мїкъсимовлар гаилєсенењ олы шатлыгын уртаклашу нияте белєн аяк бастым. Алар яњарак кына социаль торак фондыннан бушлай бирелгєн їч бўлмєле фатирга кўченгєн.
Зур гаилє башлыгы Фєнис Мїхтєсим улы мине подъездга чыгып каршы алды.
— Єлегє лифт эшлєми, ђайлап кына булса да тугызынчы катка кўтєрелєбез инде, — диде ул. — Ўзебез дє яња урынга иялєшеп кенє килєбез, бер ай элек кўчендек...
Ишек ачылу белєн без їйдєге їч баланыњ ягымлы ћєм кызыксынучан карашларын тойдык. Фатир, чынлап та, иркен, аныњ алгы бўлмєсендє ћєм коридорында бєлєкєчлєр велосипедта узышырга мїмкин, кухнясы зур.
— Яња фатирныњ мєйданы 93 квадрат метр, ике лоджиясе бар, — ди Фєнис. — Бўгенге заманда шундый торакка бушлай ия булу безнењ їчен олы бєхет.
Єти кеше безне зур гаилєсе белєн таныштыра. Олы кызлары Эльвира бўген тормышта ўз урынын тапкан. Ире Флорид белєн бергє эшкуарлык юлын сайлаган. Шєћєрнењ кїнчыгыш бистєсендє кибет ачканнар. Яшь гаилє ўз почмагын булдырган, яња йорттан бер бўлмєле фатир сатып алганнар. Икенче кызлары Лия “Рамазан” шєхси предприятиесендє сатучы булып эшли. Бер ел элек кияўгє чыккан. Ире Леонид Себер якларында эшли. Мїкъсимовлар ике бўлмєле иске фатирларын яшьлєргє калдырган. Уллары Илдар ћїнєри-техник училищеда укып, эретеп ябыштыручы ћїнєрен ўзлєштергєн. Без килгєндє 4нче разрядлы егет Туймазы бетон ташучы машиналар заводына эшкє урнашу телєге  белєн янып йїри иде. Мїкъсимовларныњ їченче кызлары Элина быел 2нче урта мєктєпнењ чыгарылыш сыйныфын тємамларга ђыена, бер ўк вакытта їлгер кыз сатучы ћїнєрен дє ўзлєштерє. Инесса 1нче сыйныфта укып йїри. Яз алты яшен тутырачак Ирек шук булуы белєн аерылып тора. Є гаилєдєге ђиденче бала — їч яшьлек Эвилина єти-єнисенењ кочагында назланырга ярата.
Безнењ сїйлєшўгє їйгє кайтып кергєн якты йїзле хуђабикє Светлана Владимировна да кушыла.
— Яња йорттан їч бўлмєле фатир алу — безнењ їчен ињ зур куаныч, — диде ул. — Белєсезме, без ул турыда хєтта хыялланмый да идек. Мин 20 елдан артык 3нче тегў фабрикасында эшлєдем. Шул дєвердє торак шартларын яхшыртуга чиратка баскан идем. Предприятие бїлгенлеккє тїшкєч, кыскартуга элєктем. Чиратым югалды, шуныњ белєн яња фатир алуга їметлєребез дє сўнгєндер инде, дип уйладым. Техничка булып район мєгариф идарєсенє эшкє урнаштым. Анда єлегє сезнењ торак шартларын яхшыртырга мїмкинлегебез юк, бєлки, социаль торак турында положение чыгар, бераз кїтегез инде, диделєр. Кїтєргє, їметне їзмєскє булдык. Фєнис тє мєгариф идарєсенењ ремонт-тїзелеш участогында эшли. 2007 елныњ уртасында социаль торак турында закон кабул ителўе хакында ишетеп калдык. Мине район хакимиятенењ торак бўлеге начальнигы Ольга Валентиновна чакыртып алды, без сезгє яња йорттан бик зур фатир бирєбез, диде. Кыш башында ачкычын да кулыбызга тапшырдылар. Гађєплєнерлек хєл булды бу безнењ їчен.
— Светлана, єйтегезче,  ђиде балалы єни булырга ничек батырчылык иттегез? — дип кызыксынам.
— Иптєшем Фєнис гаилєдє берўзе генє ўскєн. Агай-энеле, апалы-сењелле кешелєргє ул кїнлєшеп караган. Їйлєнешкєндє миња єйтте: “Ходай кўпме бирер — барысын да табарсыњ”, диде. Мин аныњ “наказ”ын ўтєдем, — дип елмая Света. — Кўп балалы гаилє булып яшєвебезгє ћич ўкенмим, ўземне бўген бєхетле єни дип саныйм. 2001 елда мине зурладылар: Уфага, Хїкўмєт йортына чакырып, “Ана даны” медале белєн бўлєклєделєр. Ул чакта мин биш бала єнисе идем. Аннан соњ гаилєбез тагын да ишєйде, бєлєкєчлєрем Ирек ћєм Эвилина туды.
Їй котлау шатлыгын кичергєн Мїкъсимовлар гаилєсендє бєхетне без дє яхшы тойдык. Президент указына ярашлы, гаилє ай саен 1000 сум пособие ала. Фатир хакын ћєм коммуналь хезмєтлєр їчен тўлєгєндє дє торак субсидиясе белєн файдаланалар. Инесса белєн Элина мєктєп ашханєсендє бушлай туклана.
— Єлбєттє, Фєнис белєн безнењ эш хакы мактанырлык тўгел. Ємма кўњел тїшенкелегенє бирелгєнебез юк. Булганына шїкер кылып яшибез, — ди Светлана. — Хїкўмєт тє кўп балалы гаилєлєргє ярдєм итєргє тырыша. Бала-чага бит ўз ризыгы белєн туа. Мин бўген їлкєн балаларымныњ ћїнєрле ћєм эш сїючєн булып ўсўлєренє, є бєлєкєчлєрнењ яња фатирда бєхетле карашларын тоеп, шат тавышларын ишетўемє куанып бетє алмыйм.

Мидхєт ШЄРИПОВ,
“Кызыл тањ”ныњ ўз хєбєрчесе.
Туймазы шєћєре.

 назадна главнуюнаверх


версия для печати  


Бал: 31 | Оценить: 1 2 3 4 5
 

 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика