гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. Яңалыклар

Президент социаль объектлар тїзелеше белєн танышты

19.2.2008

18 февральдє Башкортстан Президенты Мортаза Рєхимов Уфада тїзелўче ћєм тїзеклєндерелўче социаль объектларда эшлєр барышы белєн танышты. Ињ тєўдє ул Киров районыныњ Иртыш урамында тїзелўче 50 санлы балалар бакчасында булды. Бўгенге кїндє биредє ике катлы балалар бакчасы эшлєп килє, є инде ел ахырына аныњ янында янє ике бина барлыкка килєчєк. Єлеге вакытта тїзелеш башлангыч этапта гына, тєўге бинаныњ нигезе салына. Аныњ беренче катында медицина пункты, буфетлар, чишенў, йокы ћєм уку бўлмєлєре урнашачак дип кїтелє. Икенче катта исє болар белєн беррєттєн спорт ћєм музыка залы, логопед кабинеты, кышкы бакча булачак. Мортаза Рєхимов тїзелеш эшлєренењ тємамлану вакыты белєн кызыксынды. Тїзўчелєр Президентны яња биналар инде ел ахырына сафка басачак, дип ышандырды. Моњардан соњ балалар бакчасы 180 бала кабул итє алачак.
Арытаба Мортаза Рєхимов Киров районыныњ Дуван бульварындагы балалар бакчасыныњ тїзелеш мєйданында булды. Бу бинаныњ гомум мєйданы 3055,9 квадрат метр тєшкил итєчєк. Ул 80 балага исєплєнгєн. Аны тїзў їчен Сеченов урамындагы 54, 54а, 56 санлы йортлар сўтелгєн, аларда яшєўче гражданнар яња фатирларга кўчерелгєн. Тїзўчелєр булачак бинаныњ нигезен кўтєрє башлаган ћєм балалар бакчасы агымдагы елныњ 1 сентябренє файдалануга тапшырылачак, дип кїтелє.
Президент булган їченче объект — Октябрь районыныњ “Балигъ булмаганнар їчен социаль реабилитациялєў ўзєге”. Ињ тєўдє бу бинага капиталь ремонт ўткєрў генє кўз уњында тотылган, ємма аныњ торышын тикшергєннєн соњ тїзўчелєр инженер челтєрлєрен, су, газ ћєм электр энергиясе белєн тєэмин итў системаларын тулысынча алыштырган. Социаль-реабилитациялєў ўзєгенењ мєйданы да зурайтылган ћєм ул 51 бала кабул итє ала. Тєўдє ике катлы булган бинага їченче — мансарда каты тїзелгєн. Анда хєзер актлар, тренажерлар залы, компьютер класслары урнашкан. Объект файдалануга тапшырылган. Аныњ тирє-ягын тїзеклєндерў эше май аенда ўткєрелєчєк, дип кїтелє. Президент социаль-реабилитациялєў ўзєгенењ аерым бўлмєлєрен карады ћєм ўткєрелгєн тїзеклєндерў эшлєрен уњай бєялєде.
Бу кїнне Президент Мортаза Рєхимов шулай ук башкаланыњ Октябрь, Калинин, Совет районнарында урнашачак балалар бакчаларыныњ тїзелеш мєйданнарында булды, “Дуслык” балалар шифаханєсендє тїзеклєндерў эшлєре барышы белєн танышты. Тїзўчелєр барлык объектларныњ да вакытында файдалануга тапшырылачагын билгелєде.

Камил ЮЛАЕВ.

 назадна главнуюнаверх


версия для печати  


Бал: 33 | Оценить: 1 2 3 4 5
 

 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика