гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. Яңалыклар

Инвестициялєр икътисадны кўтєрў мїмкинлеге бирє

13.2.2010

“ПерекрестокЪ” ђємгыяте Благовещен районында былтыр башланган катыргы ђитештерў  заводы тїзелешенє 360 миллион сум акча ђєлеп итте. Бу производствоны файдалануга тапшыру 260 кешене эш урыны белєн тєэмин итў ћєм аена 8 миллион квадрат метр товар тїрў продукциясе ђитештерў мїмкинлеге бирєчєк. Бўген объектны тїзў тїгєллєнгєн диярлек, ђићазларны монтажлау ћєм тикшерў бара. Инвесторлар фикеренчє, 4-5 ел эчендє завод ўзен тулысынча аклаячак.
Биредє “Агыйдел” ђємгыятенењ ђылылык-изоляциялєў материаллары заводы да тїзелє. 2008 елда башланган тїзелешне тїгєллєў їчен инвесторлар 2,3 миллиард сум ўз акчасын ђєлеп иткєн ћєм озайлы кредитлар алуны кўз уњында тота.
— Район никадєр  кўбрєк инвестициялєр ђєлеп итсє, шул кадєр кўбрєк эш урыннары булдырыла ћєм  бюджет тизрєк тулылана, — дип билгелєде Хїкўмєт Премьер-министры Раил Сарбаев 10 февральдє шушы ике объектны карап йїргєндє. — Боларныњ барысы да райондагы муллыкны гарантияли.
Елына 70 мењ тоннага якын югары сыйфатлы, янмаучан ђылылык-изоляциялєў материалларын ђитештерў кўз уњында тотыла,  завод ўзен 5-7 ел эчендє аклаячак.
Премьер-министр заводлар тїзелешендє яња технологиялєр куллануныњ табигать байлыкларын нєтиђєле файдалану мїмкинлеге бирўенє игътибар итте. Базальт, доломит ћєм кою коксы катнашмасыннан єзерлєнгєн нечкє ђепселлєрдєн торучы минераль мамык  югары ђылылык изоляциялєў сыйфатына ия ћєм ул тїзелештє дє, сєнєгатьтє дє файдаланылачак.
***
11 февральдє республика Хїкўмєте Премьер-министры Раил Сарбаев Учалы шєћєренењ  сєнєгать ћєм социаль объектларында булды. Учалы ўзєк шєћєр дєваханєсенє, Ураз авылында тїзелўче терлекчелек комплексына  Учалы тау-баектыру комбинатыныњ Кїнбатыш Озерный ћєм Озерный бакыр-колчедан чыганакларына аерым игътибар бирелде.
“Бєйрємгол агрофирмасы” ђємгыяте сїтчелек фермасыныњ терлекчелек комплексы голштин-фриз токымлы 1200 баш терлек асрауга исєплєнгєн. Бу дєўлєт-хосусый партнерлык  предприятиесе. Їч ел элек республика “Бєйрємгол” агрофирмасыныњ терлекчелек комплексы тїзелешен тїгєллєргє ярдєм итте ћєм  ел ярым элек бирегє 560тан артык баш  сыер малы кайтарылды. Хєзер, 350 баш бозау алынгач, маллар саны 825кє ђитте. Быел майда биредє тагын бер корпус тїзелеше тємамланачак ћєм  тиздєн терлеклєр саны янє 400 башка артачак.
Моннан тыш, Раил Сарбаев  Узелга ђир асты руднигыныњ шахта ћєм  катлам асты суларын чистарту корылмалары тїзелеше барышы белєн танышты. Агынты суларны эшкєртўнењ проект куєте сєгатенє 500 кубометр тєшкил итє. Єле бу кўрсєткеч — 250 кубометр.  Хакимият башлыгы Азат Ђићаншин сўзлєренє караганда, Премьер-министр, тїзелешне тїгєллєп, чистарту корылмаларын тулы куєтенє  эшлєтє башларга кушкан.

Михаил Сытин.

 назадна главнуюнаверх


версия для печати  


Бал: 53 | Оценить: 1 2 3 4 5
 

 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика